Týn nad Vltavou
735 908 205
info@erazim.cz

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Základní škola a lesní mateřská škola

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Číslo jednací: 23-047

Zveřejněno: 19. května 2023

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a lesní mateřská škola Erazim 3, z. s., která sídlí na Blanické 103, 398 11 Protivín,, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

u dětí s následujícími registračními čísly:

32100001, 32100002, 32100003, 32100004, 32100005, 32100006, 32100007, 32100008, 32100009, 32100010, 32100011, 32100012, 32100013, 32100014, 32100015, 32100016, 32100017, 32100018, 32100019, 32100020, 32100021, 32100022, 32100023

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Základní školy a lesní mateřské školy Erazim 3, z. s., ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Za Základní školu a mateřskou školu Erazim

 Petra Červeňáková               v plné moci

„otisk kulatého úředního razítka“

Zápisy

Zveřejněno: 24. dubna 2023

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a lesní mateřská škola Erazim 3, z. s., v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024.

Termín zápisu se stanovuje na 2. až 16. května 2023 a místem škola na adrese Hněvkovice na pravém břehu Vlt. 865, 375 01 Týn nad Vltavou. Škola upřednostňuje doručení dokumentů k zápisu poštou nebo datovou schránkou. Osobní setkání je možné po předchozí domluvě.

V případě převisu zájemců bude rozhodnuto pomocí následujících kritérií:

  • umístění sourozenců v MŠ nebo ZŠ, jejíž činnost právnická osoba vykonává,
  • nástup k plnění povinné předškolní docházky,
  • los.

Zákonný zástupce k zápisu doloží:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
  • obyčejnou kopii rodného listu dítěte,
  • evidenční list dítěte,
  • potvrzení o očkování (neplatí u individuálně vzdělávaných dětí),
  • oznámení o individuálním vzdělávání (pouze pokud bude dítě vzděláváno individuálně).

Formát dokumentů není stanoven. Na vyžádání zašle škola zákonnému zástupci možné vzory.

Matěj Frgala,

ředitel školy

Individuální vzdělávání (domškolkáči)

Zájemce o individuální vzdělávání v naší mateřské škole žádáme o vyplnění nezávazné přihlášky níže.

Denní docházka

Zájemcům o denní docházku do naší mateřské školy silně doporučujeme účast na vstupním pohovoru, aby se zákonní zástupci a dítě mohli seznámit s filozofií školy a prostory školní budovy. Vstupní pohovory budou probíhat prezenčně ještě před samotným zápisem. Ohledně vstupního pohovoru se nám ozvěte na mail.